Tijdstudies en normtijden

De kwantitatieve arbeidsstudie of tijdstudie is een belangrijk onderdeel van arbeidskunde. Tijdstudies bestuderen de arbeid, met als doel het vaststellen van normtijden en het realiseren van een economisch verantwoorde productie.

Doelstelling tijdstudies:
Het doel van tijdstudie is het bestuderen van de tijd die aan een bepaalde werkzaamheid wordt besteed, zodanig dat uitspraken kunnen worden gedaan over de methode en/of over de tijdbesteding in de toekomst. De resultaten van de tijdstudie zullen bruikbaar zijn, wanneer dezelfde werkzaamheden nogmaals voorkomen, of wanneer afzonderlijk bestudeerde delen (elementen) - al of niet in een andere combinatie - nogmaals voorkomen.

Tijdstudies staan voor:

  • Het vastleggen van de aan een bepaald werk bestede tijd noemt men tijdregistratie of tijdschrijven.
  • In de tijdstudie wordt de nodig geachte rust uitgedrukt in procenten van de gedefinieerde tijd.
  • Dit zelfde geldt voor storingen die zó incidenteel zijn dat er geen aparte tijd voor kan worden bepaald.
  • Essentieel hulpmiddel bij de methodestudie van proces en bewerking.
  • Middel ter bepaling van de maatstaven voor de benodigde arbeidscapaciteit bij planning, taakverdeling, kostprijsberekening en tarifering.

Standaardisatie van de gebruikte normterminologie:
Een uitspraak over de benodigde tijd voor een in de toekomst te verrichten werkzaamheid is altijd verbonden met een reeks definities van voorwaarden waaronder deze tijd geldt. De Bijzonder Norm Commissie (BCN 39) heeft een systeem van definities met het gebruik van tijd genormaliseerd. Hieronder vallen de volgende termen:

  • Tempo (= mate waarin een persoon binnen een bepaald tijdsbestek door snelheid en doelmatigheid de uitgevoerde bewegingen zijn werk doet vorderen).
  • Normaal tijd (= benodigde tijd voor een handeling(en) onder gedefinieerde omstandigheden en tempo).
  • Toeslag (= percentage op de normaal tijd(en) voor rust en persoonlijkeverzorging (rust toeslag) en storingen en onregelmatig optredende werkzaamheden (organisatietoeslag)).
  • Standaardtijd (= normaaltijd + toeslag voor rust en persoonlijke verzorging)
  • Normtijd (= normaal tijd + rust toeslag + organisatietoeslag)

Uitgebreide white paper “Arbeidskundige Tijdstudiemethodieken”
Naast deze extra informatie over tijdstudies en normtijden heeft WerkWijzer Advies een uitgebreide white paper “Arbeidskundige Tijdstudiemethodieken” uitgewerkt over het uitvoeren en het belang van deze onderzoeksmethoden. Deze “Arbeidskundige Tijdstudiemethodieken” white paper geeft u een compleet inzicht in de verschillende methodieken en hulpmiddelen en kunt u lezen hoe tijdsmetingen plaats moeten vinden. Daar waar mogelijk is ter verduidelijking praktijkmateriaal in de vorm van een case opgenomen. Graag sturen wij deze white paper u GRATIS toe per e-mail. Klik hier om de white paper “Arbeidskundige Tijdstudiemethodieken” op te vragen»

Er zijn verschillende arbeidskundige tijdstudiemethodieken waarmee een gedetailleerd inzicht wordt verkregen in de bewerkings- en werktijden. Lees verder over de Continue Tijdstudie (CTS) en de Multi Moment Opname (MMO) technieken»

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.