Privacy policy

Werkwijzer advies BV, gevestigd aan Smeestraat 12, 6961dh Eerbeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.werkwijzeradvies.nl

Smeestraat 12, 6961dh Eerbeek

Tel. 088-0998999

info@werkwijzeradvies.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Werkwijzer advies BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:  

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens  
 • Telefoonnummer        
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Bedrijfsgegevens (n.a.w.)
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser, email cliënt en apparaat type
 • Bankgegevens bij opdrachtovereenkomst
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op deze websites aan te vragen, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: 

Onze websites en/of diensten hebben niet de intentie bijzondere en/of gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@werkwijzeradvies.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: 

Werkwijzer advies BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:                                                                                                           

 • Verzenden van onze nieuwsbrief (max. 4x per jaar) of het downloaden van onze whitepapers
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Om goederen en/of diensten aan u te kunnen leveren
 • Werkwijzer advies BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van commercieel belang.

Geautomatiseerde besluitvorming

Werkwijzer advies BV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Werkwijzer advies BV) tussen zit.

Werkwijzer advies BV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: 

 • Het contactformulier op de website om uw vragen te kunnen beantwoorden, zodat u zich kunt aanmelden voor onze nieuwsbrief (max. 4x per jaar) en om onze Whitepapers te kunnen downloaden.
 •  Emailstation, voor de verwerking van onze nieuwsbrieven en mailings bedoeld om u te informeren over nieuws rondom de activiteiten van Werkwijzer advies en het genereren van contactmomenten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Werkwijzer advies BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt.
In het kader van de Wet Rijksbelastingen bewaren wij onze verkoopadministratie zeven jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Werkwijzer advies BV deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Werkwijzer advies B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Voor statistische doeleinden worden er bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekaantallen en bezoekfrequentie. Deze informatie is echter algemeen en valt niet te herleiden naar de individuele bezoeker. De informatie die deze statistieken naar voren brengt is alleen toegankelijk voor WerkWijzer Advies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account of u kunt deze opvragen via info@werkwijzeradvies.nl. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@werkwijzeradvies.nl.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Werkwijzer advies zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Werkwijzer advies BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Werkwijzer advies BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@werkwijzeradvies.nl

Werkwijzer advies BV kan deze privacy policy te allen tijde wijzigen. Wij zullen op deze pagina altijd de meest recente versie tonen.
Deze versie is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.