Tijdstudiemethodieken

Er zijn verschillende arbeidskundige tijdstudiemethodieken waarmee een gedetailleerd inzicht wordt verkregen in de bewerkings- en werktijden. De Continue Tijdstudie (CTS) analyseert de gehele of deel van de aan de bewerking bestede tijd, zodat standaardtijden voor herhaalde (deel)bewerkingen kunnen worden bepaald. De Multi Moment Opname (MMO) analyseert de werktijd en maakt een systematische rangschikking van taken, waar wordt nagegaan hoeveel tijd per taak wordt besteed.

Continue Tijdstudie (CTS):
De Continue Tijd Studie analyseert de gehele bewerking of deel van een bewerking bestede tijd, omdat men verwacht dat de bewerking of het element (wellicht in een geheel andere bewerking) herhaald zal worden. De analyse van de bewerkingstijd is noodzakelijk voor de methodestudie en voor het vaststellen van standaardtijden. Vaak is het resultaat van een bewerkingstijd analyse indicatief voor minder productieve of niet-rationele arbeidsprocessen of onderdelen daarvan. Naarmate het betreffende werk vaker wordt herhaald, zal de tijdstudie met meer zorg worden uitgevoerd.

Fasen Continue Tijdstudie:

  • Het opsplitsen van het werk in een aantal logische en meetbare elementen.
  • Het meten van de nodig geachte productieve elementen bestede tijd (*).
  • Bij iedere tijdmeting kan een schatting van het tempo worden verricht.
  • Gemeten tijden omgerekend naar een nader te definiëren tempo = normaal tijd.

Daarna gaat men per element de belasting na en stelt men een rusttoeslag vast; daarmee wordt de standaardtijd per element bepaald.

(*) De invloed van niet of minder nodig geachte elementen, vaak frequentie en/of niet productieve elementen genoemd, kan ook en vaak beter met behulp van Multi Moment Opname worden geanalyseerd

Multi Moment Opname (MMO):
De Multi Moment Opname analyseert de werktijd en maakt een systematische rangschikking van taken, waar wordt nagegaan hoeveel tijd per categorie wordt besteed. Onder werktijd wordt verstaan de uren van een werker of groep werkers, die ter beschikking zijn voor het desbetreffende werk. De werktijd kan worden besteed aan het verrichten van hoofdtaken, bijtaken en oponthoud.

Doelstelling Multi Moment Opname:
Multi Moment Opname dient om in een bepaald tijdvak vast te stellen welk deel van de tijd aan bepaalde werkzaamheden wordt besteed, waarna men nagaat hoeveel tijd per deeltaak wordt besteed, met als doel:

  • Methodestudie: de nadruk wordt gelegd op niet-essentiële delen van het werk en relatief belang, veel tijd in beslag nemende delen worden extra  onderzocht.
  • Hulpmiddel voor de leiding: aan de verschillende soorten taken bestede tijd wordt vergeleken met normen, zodat gerichte maatregelen kunnen worden getroffen in geval van afwijkingen.

Het toepassingsgebied van Multi Moment Opname strekt zich wat verder uit dan de activiteiten waarbij menselijke arbeid betrokken is. Ook automatische machines, transportmiddelen en gereedschappen kunnen worden bestudeerd.

Uitgebreide white paper “Arbeidskundige Tijdstudiemethodieken”
Naast deze extra informatie over de verschillende tijdstudiemethodieken heeft WerkWijzer Advies een uitgebreide white paper “Arbeidskundige Tijdstudiemethodieken” uitgewerkt over het uitvoeren en het belang van deze onderzoeksmethoden. Deze “Arbeidskundige Tijdstudiemethodieken” white paper geeft u een compleet inzicht in de verschillende methodieken en hulpmiddelen en kunt u lezen hoe tijdmetingen plaats moeten vinden. Daar waar mogelijk is ter verduidelijking praktijkmateriaal in de vorm van een case opgenomen. Graag sturen wij deze white paper u GRATIS toe per e-mail. Klik hier om de white paper “Arbeidskundige Tijdstudiemethodieken” op te vragen»

De uit tijdstudies afgeleide adviezen worden vervolgens als verbetertrajecten opgestart»

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.